Autorizēties

Autorizējoties piekrītu Chaula.tv noteikumiem
  Ienākt ar e-klasi Ienākt ar twitter Ienākt ar draugiem.lv Ienākt ar facebook

Video status

 
Ienākt
 

Noteikumi

Chaula.TV lietošanas noteikumi

1. Portālu uztur un administrē biedrība ”Chaula.TV”.

2. Chaula.TV  ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls.

3. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar noteikumiem un ievērot tos. Chaula.TV ir tiesības jebkurā laikā grozīt un papildināt noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas portālā.

4. Ja lietotājs portālā veic jebkādas aktivitātes, tad var uzskatīt, ka viņš ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem.

5. Katram lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.

6. Ja lietotājs nepiekrīt noteikumiem, tad viņam ir aizliegts lietot portālu.

7. Reģistrētajiem lietotājiem ir tiesības izmantot portāla piedāvātās iespējas un pakalpojumus.

8. Lai kļūtu par reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.

9. Ikvienam reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā:

9.1. Norādītajiem datiem lietotāja profilā (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem.

9.2. Katram reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens profils.

9.3. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas.

9.4. Lietotāja profilā ievietotajā fotogrāfijā ir jābūt atpazīstamam reģistrētajam lietotājam un skaidri redzamai viņa sejai.

9.5. Reģistrēta lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus.

10. Portālā ir aizliegta tā saukto “viltus” profilu veidošana - tādu profilu veidošana, kuros portāla lietotājs ietver datus par citu (t.sk. arī nereālu) personu, dzīvnieku, priekšmetu u.tml.

11. Katram reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.

12. Ja portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. ievietoti sveši video materiāli, bildes, mainīta informācija u.tml.), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

13. Reģistrēts lietotājs jebkurā brīdī var dzēst savu profilu portālā.

14. Portālā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes.

15. Portāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst reģistrēto lietotāju profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, video, attēlus, audio materiālus u.c. informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam uz laiku, nepaskaidrojot iemeslus.

16. Katrs lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto portālā (tajā skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kas rodas šādas informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

17. Portālā ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kas:

17.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

17.2. aizskar personas godu un cieņu;

17.3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

17.4. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

17.5. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

17.6. ir surogātpasts (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņota reklāma;

17.7. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;

17.8. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla normālu darbību un drošību.

18. Chaula.TV neatbild par portālā ievietoto vai portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kas ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

19. Chaula.TV neatbild par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā.

20. Visa portāla darbība tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir bez nekādām papildus garantijām no Chaula.TV.

21. Chaula.TV nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas portāla lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar portālu un tajā pieejamo iespēju izmantošanu.

22. Portāla lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Chaula.TV tiesisko interešu aizsardzību (to hold harmless and indemnify) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret Chaula.TV un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar portālu.

23. Ja portāla lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim portāla lietotājam netiek atgriezti nekādi video vai audio materiāli, kas tika ievietoti portālā.

24. Portāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju no Chaula.TV par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm.

25. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu pieder tikai un vienīgi Chaula.TV. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Chaula.TV un trešajām personām.

26. Visi strīdi starp Chaula.TV un portāla lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Privātums.

1. Visi portālā ievietotie lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2. Reģistrējoties portālā un/vai lietojot portālu, lietotājs izsaka piekrišanu, ka Chaula.TV veic attiecīgā lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

3. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir „Chaula.TV”  reģ. Nr. 40008182383, juridiskā adrese: Maskavas iela 459, Rīga, Latvija, LV-1063.

4. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – lietotāju savstarpējās komunikācijas pakalpojumu nodrošināšana.

5. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts un 13.1 panta 2. punkts.

6. Portālā reģistrēts lietotājs ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem portāla reģistrētajiem lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā – trešajām personām (ievērojot lietotāja profilā noteikto attiecīgā lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu datu pieejas ierobežošanu), un ka šo publisko datu apstrāde nav atkarīga no Chaula.TV.

7. Portālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašiem izvēlēties sava profila privātuma pakāpi un attiecīgi to koriģēt portālā. portālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašam pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus vai arī dzēst visu profilu.

8. Reģistrējoties portālā un/vai lietojot portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Chaula.TV ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:

  8.1. citām personām, ja Chaula.TV saņem lietotāja piekrišanu;

  8.2. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Chaula.TV saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu;

  8.3. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Chaula.TV konstatē, ka attiecīgā lietotāja rīcība pārkāpj šos noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas Chaula.TV, portāla lietotāju vai citu personu intereses.


 
Video Ielādēt video Kanāli

Mēs čivinām: